ANBI en beleidsplan
 
De vereniging Kleine Aarde Netwerk beschikt over een ANBI-status, waarmee giften aan het KAN fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor een ANBI-status geldt een publicatieplicht van vastgestelde organisatiegegevens. Je vindt deze op onze contactpagina en in ons onderstaande beleidsplan. 
 
Beleidsplan 2017 - 2018 
 
Op 30 januari 2017 is de vereniging ‘Kleine Aarde Netwerk’ (het KAN) opgericht. De vereniging wil één krachtig duurzaam netwerk vormen van partijen en personen uit de regio Boxtel, die zich inzetten of willen laten inspireren voor duurzaam leven. Samen willen we inwoners in de regio Boxtel op een positieve manier betrekken bij duurzaamheidsthema’s en duurzame initiatieven. Op het terrein van de voormalige stichting De Kleine Aarde (beëindigd in 2011) in Boxtel zet het KAN zich in voor behoud van de natuurwaarden, cultuurhistorie, kennis en het gedachtegoed 'duurzaam denken en doen'. Dit in aansluiting op de huidige herontwikkeling van het terrein door samenwerkingsverband ’t Collectief De Kleine Aarde. 

1   Samenstelling bestuur
Het bestuur van het KAN is als volgt samengesteld:
 • Voorzitter: Patricia van Rooij
 • Secretaris: Marianne Galema
 • Penningmeester: Wouter Klijn
 • Algemeen bestuurslid en ledenadministratie: Melanie Kusters
 • Algemeen bestuurslid: Marika Rath 
2   Doelstellingen
De doelstellingen van het KAN zijn opgenomen in artikel 2 van de statuten en luiden als volgt:
 • Belangenbehartiging en inzet voor De Kleine Aarde, om er een duurzame community van bedrijven, instellingen, groepen en burgers te laten ontstaan, die ook anderen uitnodigt, inspireert en laat meegenieten van deze waardevolle plek in Boxtel. Speerpunten voor het KAN zijn:
  • behoud en versterking van het Kleine Aarde-kapitaal (o.a. natuur, gebouwen, historie, gedachtegoed en kennis);
  • De Kleine Aarde als natuurlijke en groene plek, uitnodigend voor jong & oud en tevens leerzaam en inspirerend op het gebied van duurzaamheid;
  • Mogelijkheid tot laagdrempelig (wederkerig) ruimtegebruik op De Kleine Aarde door partijen uit de samenleving (non-profit en profit) voor duurzame activiteiten;
 • Tot stand en bloei brengen van een duurzaam netwerk van individuen en groepen, die elkaar en inwoners van Boxtel en omstreken informeren, inspireren en stimuleren voor duurzaam leven. 
Met deze doelstellingen beoogt het KAN het algemeen belang te dienen van de inwoners en partijen in de regio Boxtel. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
 
3  Beleid en activiteiten
 
3.1  Algemeen
Om de verenigingsdoelen te bereiken initiëren (bestuurs)leden van het KAN projecten en worden er activiteiten georganiseerd. De projecten staan onder Zelf doen / meedoen met projecten. Uitvoering en werving van benodigde middelen vindt plaats aan de hand van projectplannen. Het bestuur beoordeelt vooraf of nieuwe projecten en activiteiten passen binnen de doelstellingen van het KAN. Zowel het bestuur als andere leden kunnen ondersteuning bieden bij de opstart, aanpak en promotie van projecten.
 
3.2  Realisatie doelstellingen op De Kleine Aarde
Om de doelstellingen voor De Kleine Aarde te bereiken, onderneemt het KAN de volgende activiteiten:
 • Onderhouden van contacten en maken van afspraken met ’t Collectief De Kleine Aarde die het terrein herontwikkelt en met de gemeente Boxtel als eigenaar van het terrein.
 • Opstart en uitvoering van projecten voor behoud en versterking biodiversiteit, natuurbeleving en cultuurhistorie, alsmede het tot stand brengen van een breed aanbod natuur- en duurzaamheidseducatie. Via dit aanbod kan jong en oud uitgenodigd worden voor educatieactiviteiten op het terrein.
 • Coördinatie en uitvoering vaste werkmomenten Natuurwerkgroep De Kleine Aarde voor fysieke uitvoering van natuurprojecten. Het KAN biedt via deze werkgroep geïnteresseerden de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het groen van De Kleine Aarde.
 • Verwerving van voldoende (financiële) middelen en kennis om projecten ten uitvoer te kunnen brengen.
3.3  Realisatie doelstellingen voor duurzaam netwerk regio Boxtel
Om de doelstellingen voor het duurzame netwerk in de regio Boxtel te bereiken, onderneemt het KAN de volgende activiteiten:
 • Aanbod van gratis lidmaatschap om laagdrempelig deel uit te maken van een regionaal duurzaam netwerk
 • Organisatie van minimaal één informele ledenbijeenkomst per jaar en de jaarlijkse ledenvergadering met gelegenheid tot netwerken en opstart van nieuwe samenwerking.
 • Onderhoud en uitbouw van de bestaande verenigingswebsite met o.a.:
  • Nieuwsberichten van leden
  • Ledenlijst, voorzien van netwerkinformatie
  • Duurzame agenda regio Boxtel
  • Vacature/gevraagd pagina om actief mee te kunnen doen binnen de vereniging.
  • Projectpagina’s met o.a. projectomschrijving, betrokkenen, participatiemogelijkheden en planning.
  • Platform Duurzaam leven voor kennisdeling en inspiratie rondom duurzame thema’s (in voorbereiding)
 • Verzending ledennieuwsbrief met activiteiten en ontwikkelingen binnen het netwerk
 • Verzending algemene nieuwsbrief voor belanghebbenden en geïnteresseerden van het KAN.
 • Opstart nieuwe communicatiekanalen via sociale media (o.a. Facebook en Twitter) 
4   Financiën
 
4.1 Werving financiële middelen
De vereniging werft gelden om haar verenigingsdoelen te kunnen realiseren door het werven van donateurs, schenkers en sponsoren, en door het aanvragen van subsidies en fondsen.
 
4.2 Beheer en besteding financiële middelen
Bij het beheer en de besteding van de verkregen middelen wordt een onderscheid gemaakt tussen gelden die zijn verkregen voor een specifieke (project)bestemming en gelden die zijn verkregen voor algemene doeleinden. Het bestuur hanteert daartoe een spreadsheet waarin de binnengekomen bedragen genoteerd worden, waarvoor deze bedoeld zijn en aan welk doel of project deze bedragen zijn uitgegeven. Bij het beheer van de middelen wordt er naar gestreefd om, indien mogelijk, reserves te vormen of aan te vullen teneinde middelen ter beschikking te hebben voor verwachte en/of onverwachte toekomstige uitgaven. Als er eenmaal sprake is van vermogen, dan houdt de vereniging niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en ten behoeve van de doelstellingen en lopende projecten van de vereniging. 
Bij ontbinding van de vereniging wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.
 
4.3 Beloningsbeleid
Het bestuur van het KAN is onbezoldigd, omdat alle bestuurlijke taken op vrijwillige basis worden verricht. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
 
4.4 Jaarrekeningen
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar start bij aanvang van oprichting op 30 januari 2017 en eindigt conform de statuten op 31 december 2018. Derhalve wordt in de eerste helft van 2019 de eerste jaarrekening toegevoegd aan deze pagina.