ANBI en beleidsplan
 
De vereniging Kleine Aarde Netwerk beschikt over een ANBI-status, waarmee giften aan het KAN fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor een ANBI-status geldt een publicatieplicht van vastgestelde organisatiegegevens. Je vindt deze op onze contactpagina en in ons huidige beleidsplan. 
 
Beleidsplan 2019 - 2020 
 
Op 30 januari 2017 is de vereniging ‘Kleine Aarde Netwerk’ (het KAN) opgericht. De vereniging zet zich in voor behoud en versterking van de unieke natuur, de rijke cultuurhistorie en het gedachtegoed 'duurzaam denken en doen' van De Kleine Aarde in Boxtel. Het terrein wordt sinds 2017 door diverse partijen herontwikkeld. Vanuit onze vereniging werken we projectmatig samen met deze en andere partijen. Zo willen we eraan bijdragen dat De Kleine Aarde een natuurrijk en karakteristiek terrein blijft, met duurzame ideeën en uitgangspunten, natuurbeleving en mogelijkheden voor educatie. Vanuit onze projecten op De Kleine Aarde willen we deel uitmaken van een duurzaam netwerk in de regio Boxtel. Wij zien dit netwerk als een groeiende samenwerking tussen organisaties, groepen, bedrijven en personen voor een duurzaam en groen Boxtel. De Kleine Aarde is voor ons één van de inspiratieplekken om elkaar te ontmoeten en er duurzame activiteiten te organiseren.

1   Samenstelling bestuur
Het bestuur van het KAN is als volgt samengesteld:
 • Voorzitter: vacature (tot april 2020: Patricia van Rooij)
 • Secretaris: Marianne Galema
 • Penningmeester: Marika Rath 
 • Algemeen bestuurslid: Melanie Kuster
 • Algemeen bestuurslid: Wouter Klijn
2   Doelstellingen
De doelstellingen van het KAN zijn opgenomen in artikel 2 van de statuten en luiden als volgt:
 • Belangenbehartiging en inzet voor De Kleine Aarde, om er een duurzame community van bedrijven, instellingen, groepen en burgers te laten ontstaan, die ook anderen uitnodigt, inspireert en laat meegenieten van deze waardevolle plek in Boxtel. Speerpunten voor het KAN zijn:
  • behoud en versterking van het Kleine Aarde-kapitaal (o.a. natuur, gebouwen, historie, gedachtegoed en kennis);
  • De Kleine Aarde als natuurlijke en groene plek, uitnodigend voor jong & oud en tevens leerzaam en inspirerend op het gebied van duurzaamheid;
  • Mogelijkheid tot laagdrempelig (wederkerig) ruimtegebruik op De Kleine Aarde door partijen uit de samenleving (non-profit en profit) voor duurzame activiteiten;
 • Tot stand en bloei brengen van een duurzaam netwerk van individuen en groepen, die elkaar en inwoners van Boxtel en omstreken informeren, inspireren en stimuleren voor duurzaam leven. 
Met deze doelstellingen beoogt het KAN het algemeen belang te dienen van de inwoners en partijen in de regio Boxtel. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
 
3  Beleid en activiteiten
 
3.1  Algemeen
Om de verenigingsdoelen te bereiken werkt KAN samen met de stichting De Kleine Aarde (opgericht in 2017) en andere partijen/personen op De Kleine Aarde. Daarnaast initiëren (bestuurs)leden projecten en worden er verenigings- en projectactiviteiten georganiseerd op De Kleine Aarde. Het bestuur beoordeelt vooraf of nieuwe projecten en activiteiten passen binnen de doelstellingen van het KAN. Zowel het bestuur als andere leden kunnen ondersteuning bieden bij de opstart, aanpak en promotie van projecten.
 
3.2  Realisatie doelstellingen op De Kleine Aarde
Om de doelstellingen voor De Kleine Aarde te bereiken, onderneemt KAN de volgende activiteiten:
 • Onderhouden van contacten en maken van afspraken met stichting De Kleine Aarde die het terrein herontwikkelt in samenwerking met andere actieve partijen en personen op het terrein.
 • Opstart en uitvoering van projecten voor behoud en versterking biodiversiteit, natuurbeleving en cultuurhistorie, alsmede het tot stand brengen van een breed aanbod natuur- en duurzaamheidseducatie. Via dit aanbod kan jong en oud uitgenodigd worden voor educatieactiviteiten op het terrein.
 • Coördinatie en uitvoering vaste werkmomenten voor fysieke uitvoering van natuurprojecten. Het KAN biedt hiermee geïnteresseerden de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het groen van De Kleine Aarde.
 • Verwerving van voldoende (financiële) middelen en kennis om projecten ten uitvoer te kunnen brengen.
3.3  Realisatie doelstellingen voor duurzaam netwerk regio Boxtel
Met betrekking tot een duurzame netwerk in de regio Boxtel onderneemt KAN de volgende activiteiten:
 • Aanbod van gratis lidmaatschap om laagdrempelig deel uit te maken van een netwerkvereniging die haar basis heeft op De Kleine Aarde.
 • Samenwerking met andere duurzame en groene groepen in Boxtel, met focus op gezamenlijke activiteiten op De Kleine Aarde
 • Organisatie van minimaal één informele ledenbijeenkomst per jaar en de jaarlijkse ledenvergadering met gelegenheid tot netwerken en opstart van nieuwe samenwerking.
 • Actualisering van de verenigingswebsite met o.a.:
  • Nieuwsberichten van leden
  • Ledenlijst, voorzien van netwerkinformatie
  • Vacature/gevraagd pagina om actief mee te kunnen doen binnen de vereniging.
 • Verzending ledennieuwsbrief met activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging en mogelijkheid voor leden om berichten over eigen activiteiten aan te leveren.
4   Financiën
 
4.1 Werving financiële middelen
De vereniging werft gelden om haar verenigingsdoelen te kunnen realiseren door het werven van donateurs, schenkers en sponsoren, en door het aanvragen van subsidies en fondsen.
 
4.2 Beheer en besteding financiële middelen
Bij het beheer en de besteding van de verkregen middelen wordt een onderscheid gemaakt tussen gelden die zijn verkregen voor een specifieke (project)bestemming en gelden die zijn verkregen voor algemene doeleinden. Het bestuur hanteert daartoe een spreadsheet waarin de binnengekomen bedragen genoteerd worden, waarvoor deze bedoeld zijn en aan welk doel of project deze bedragen zijn uitgegeven. Bij het beheer van de middelen wordt er naar gestreefd om, indien mogelijk, reserves te vormen of aan te vullen teneinde middelen ter beschikking te hebben voor verwachte en/of onverwachte toekomstige uitgaven. Als er eenmaal sprake is van vermogen, dan houdt de vereniging niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en ten behoeve van de doelstellingen en lopende projecten van de vereniging. 
Bij ontbinding van de vereniging wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft.
 
4.3 Beloningsbeleid
Het bestuur van het KAN is onbezoldigd, omdat alle bestuurlijke taken op vrijwillige basis worden verricht. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig.
 
4.4 Financiële verantwoording
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. De financiële verantwoording van 2019 publiceren we voor 1 juli 2020 via deze pagina. De financiële verantwoording van 2017 en 2018 is opgenomen in het jaarverslag 2018