Aan de slag: wat zijn onze doelen en ambities? 
 
Als duurzaam netwerk willen we inwoners in de regio Boxtel op een positieve manier betrekken bij duurzaamheidsthema’s en duurzame initiatieven. Dit doen we via onze contacten en mogelijkheden op De Kleine Aarde, samenwerking met anderen, een heldere verenigingsstructuur en ontwikkeling van (online) communicatiekanalen.     

Wat willen we voor De Kleine Aarde?
De Kleine Aarde krijgt een nieuwe toekomst nu de partijen in 't Collectief (onderwijs, overheid en bedrijfsleven) het terrein gaan herontwikkelen. Als vereniging willen we hier nauw bij betrokken zijn en samenwerken. 
 
We willen een bijdrage leveren aan een duurzame community van bedrijven, instellingen, groepen en burgers, die ook anderen uitnodigen, inspireren en laten profiteren van deze waardevolle plek. We zetten ons in om de natuurwaarden, cultuurhistorie en het gedachtegoed 'duurzaam denken en doen' te behouden. We willen met onze leden de biodiversiteit versterken, natuur- en milieueducatie voor jong en oud mogelijk maken, en partijen uit de samenleving betrekken bij de mogelijkheden op De Kleine Aarde. 
    Komende acties voor De Kleine Aarde:       
  • opstellen van een inrichting- en beheerplan door twee leerlingen van Helicon Geldermalsen, opleiding Eco & Wildlife voor versterken biodiversiteit en natuurbeleving; 
  • een breed aanbod natuur- en milieueducatie op De Kleine Aarde uitwerken;
  • gesprekken voeren met partijen uit ’t Collectief over afstemming en versterking van activiteiten;
  • Werven van leden, donateurs en middelen om aan de slag te kunnen gaan met onze plannen op het terrein. 
     
Wat willen we voor de regio Boxtel?   
Op het gebied van duurzaamheid gebeurt er al veel, zeker ook in de regio Boxtel. Deze inzet en kennis willen we via onze verenigingskanalen (waaronder deze website) nog zichtbaarder maken en met zoveel mogelijk mensen delen. Zo kunnen we ook jouw duurzame activiteiten uitdragen en versterken. Daarnaast kun je je als lid aansluiten bij gildes of werkgroepen, waarmee we ook nieuwe initiatieven en samenwerking tot stand willen brengen rondom duurzame thema's. 
    Komende acties voor de regio Boxtel:        
  • personen en groepen met duurzame ambities in de regio Boxtel actief benaderen om mee te doen;
  • het online platform op deze website doorontwikkelen en actualiseren met activiteiten en kennis van onze leden;
  • diverse werkgroepen starten voor projecten en activiteiten; 
  • Ontmoetingsmomenten voor verenigingsleden organiseren.